Werken aan Werk Jongeren

Werken aan Werk Jongeren is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Dit kunnen jongeren zijn met onderontwikkelde kenniscompetenties en daardoor het ontbreken van een startkwalificatie. Daarnaast bestaat deze groep uit jongeren die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van beroepsoriëntering, beroepskeuze en studiekeuze.

EcoWare begeleidt kandidaten gedurende drie maanden bij het opdoen van werkervaring, arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Het doel is uitstroming naar het reguliere onderwijs, reguliere arbeid of een combinatie van beiden.

Werken aan Werk Jongeren valt in twee fasen uiteen, namelijk de intake en het traject. De intake bestaat uit de overdracht van alle relevante informatie over de kandidaat. Concreet betekent dit dat het dossier en het trajectplan worden overgedragen aan de begeleider van EcoWare, die op zijn of haar beurt de informatie bestudeert. Daarin staan de gemaakte af-spraken tussen leerplichtambtenaar en de kandidaat over aantal uren werk, de benodigde trainingen en de leerdoelen. Naast overdracht van informatie vindt er altijd een initiële intake plaats in de vorm van een gesprek met de kandidaat waarbij hij of zij kennis maakt met EcoWare, de werkwijze, de begeleiders en het werkrooster. Naar aanleiding van deze korte intake maakt EcoWare een inschatting van het niveau. Deze fase wordt na de eerste week werkervaring afgesloten met een uitgebreide intake volgens een vast protocol.

Een standaard traject duurt drie maanden, waarbij de kandidaat werkervaring opdoet binnen EcoWare. Aandachtgebieden tijdens dit traject zijn:

  • het aanleren van basisarbeidsvaardigheden
  • het krijgen van arbeidsritme
  • het kiezen van een passend beroep en eventueel een bijpassende opleiding
  • het signaleren van mogelijke belemmeringen, zoals kenniscompetenties, startkwalificatie, computervaardigheden, taalachterstand, sollicitatie/presentatievaardigheden, vervoer
  • wekelijkse voortgangsgesprekken met de kandidaat over uitvoering en werkhouding
  • mondelinge en schriftelijke tussenrapportages met klantmanager na 6 weken
  • mondelinge en schriftelijke afsluitende rapportage.

Na het traject van drie maanden kan, als dit noodzakelijk blijkt te zijn, de periode met nog eens drie maanden verlengd worden. Trajectprijs voor de eerste drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden Werken aan Werk Jongeren is op aanvraag verkrijgbaar.